ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสรอมสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ