ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)