ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทรายมูลที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง