ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่ยป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง