ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล