ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3