แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.10-16 สายเทศบาล 14 หมู่ที่ 1,2,5 บ้านทรายมูล  ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร