โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทรายมูลได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลนาเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน หน่วยงานละ 50 คน รวมทั้งหมด 150 คน อบรม ณ ค่ายทหารบดิเดชา บ้านเดิด จ.ยโสธร เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน