โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทรายมูล หมู่ที่ 4

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทรายมูล และกองสาธารณสุขเทศบาลทรายมูลได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยให้ความรู้เรื่องท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและแจกนมให้กับผู้สูงอายุ