หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ. 2563