โครงการธนาคารขยะชุมชน หมู่ 2 เทศบาลตำบลทรายมูล

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทรายมูล และกองสาธารณสุขเทศบาลทรายมูลได้จัดโครงการธนาคารขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ