กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอทรายมูล เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยให้จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมต่อไป
สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทาน ในครั้งนี้ ถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติหลาย ๆ ด้าน ตามแนวพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน