ฝ่ายนิติบัญญัติ

หมายเลขโทรศัพท์สภาเทศบาลตำบลทรายมูล
1. นายชารี ฮองเรียน (ประธานสภาเทศบาลฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 084-605-1711
2. นายอุทัย มูลสาร (รองประธานสภาเทศบาลฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 090-818-0497
3. นายณัฐวัฒน์ เจียรพิสิฐ (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 086-870-2487
4. นายคำร้อย อกอุ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 088-504-4931
5. นางบุญธรรม ดิษธรรม (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 099-983-1280
6. นายประเทือง ทองบ่อ (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 085-025-0859
7. นางภักดี อดกลั้น (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 085-023-5814
8. นายแปลง ศรีดี (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 089-716-6724
9. นางสำอาง ทองบ่อ (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 081-928-2143
10. นางเพ็ญจักร พูลสวัสดิ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 086-250-8839
11. นายบัวลม ชื่นตา (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 088-046-7118
12. นางอุรัก คำแสง (สมาชิกสภาเทศบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 089-630-1445