คณะผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหาร
1. นายมานิต ทองบ่อ (นายกเทศมนตรี) หมายเลขโทรศัพท์ 062-197-8455
2. นายเด่นศักดิ์ แก้วดวงใหญ่ (รองนายกเทศมนตรี) หมายเลขโทรศัพท์ 098-625-2815
3. นายสัมภาษณ์ มูลสาร (รองนายกเทศมนตรี) หมายเลขโทรศัพท์ 081-470-3551
4. นายองอาจ บุญทวี (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 086-870-2587
5. นางขวัญใจ แก้วดวงใหญ่ (เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 051-065-1457