ประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายมูล