กิจกรรมจิตอาสาเทศบาลตำบลทรายมูล

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยปีนี้.. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล นายมานิต ทองบ่อ ปลัดเทศบาลตำบลทรายมูล นายสุวิช มาสขาว ได้ นำพนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการ สำนักปลัดฯกองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ จิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบหนองหลุบดินดำ รวมพลังเราทำความดีด้วยหัวใจ … ภาพโดย.สป