ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทรายมูล ได้รับ รางวัล ผู้บริหารดีเด่น และ ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เทศบาลตำบลทรายมูล ได้รับ รางวัล ผู้บริหารดีเด่น และ ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จังหวัดยโสธรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย พร้อมทั้งได้จัดทำพิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร/พนักงาน/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มมอรัลด์
อำเมืองยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน สำหรับเทศบาลตำบลทรายมูล ได้รับรางวัล 2 ได้แก่ รางวัลผู้บริหารดีเด่น คือนายมานิต ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล และ รางวัลข้าราชการดีเด่น ได้แก่ จ่าสิบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่