ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันตัวเองจากกลุ่มเสี่ยงของโรค COVID-19 ให้ประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองได้ โดยเทศบาลตำบลทรายมูลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล