เทศบาลตำบลทรายมูล เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563