พิธีรับมอบพระราชทานบรมฉาญาลักณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว