เทศบาลตำบลทรายมูล แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธ.ค. วันที่ 4 ธ.ค. 62