รับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลทรายมูล

เทศบาลตำบลทรายมูล รับสมัคร “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลทรายมูล” เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และปฎิบัติร่วมกับ เจ้าพนักงานป้องกัน ในระดับพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

      คุณสมบัตื    

  ๑. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง     ๒. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่      

๓. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดเพศ       ๔. อาศัยจริงในเขตเทศบาลตำบลทรายมูล

      สนใจสมัคร “จิตอาสาภัยพิบัติ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทรายมูล โทร 045-787354 045-787211 ต่อ 110

คิวอาร์โค้ด สมัครจิตอาสาภัยพิบัติ