ทต ทรายมูล ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น