เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.จ.ยโสธร