เทศบาลตำบลทรายมูลบรรเทาความเดือร้อนประชาชน ที่มีผลประทบจาก พายุโซนร้อน โพดุล