ประชุมสรุปผลการดำเนินการงบ สป.สช. ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลทรายมูล จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62