การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการอบรมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่จากปปช.จังหวัดยโสธร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าที่รัฐ