กิจกรรม นัดหมาย การประชุม

ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างสามัคคี ปรองดอง (สานเสวนา) วันที่ 11 ก.ค. 2562 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทรายมูล

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอำเภอทรายมูล ชั้น 2 ใน วันที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น.