ระบบ กล้อง CCTV เทศบาลตำบลทรายมูล

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV
เทศบาลตำบลทรายมูล

ขั้นตอนการรับบริการ

        1. ติดต่อขอรับและกรอกแบบคำขอได้ที่สำนักปลัดเทศบาล
        2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
          3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแบบคำขอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ CCTV
          4. เสนอเรื่อง
              อนุญาต
              – เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบค้นข้อมูล                  
              – ผู้ขอใช้บริการตรวจดูข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ  
              – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ
              – ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับข้อมูลภาพ/วีดีโอ
                ในวันนั้นหรือวันอื่นตามความเหมาะสม
              ไม่อนุญาต
              –
 ชี้แจงเหตุผล
          5. สิ้นสุดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

การเตรียมตัวสำหรับการขอรับบริการ

        1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรของทางราชการออกให้
          2. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลภาพหรือวีดีโอเพื่อนำไปเป็นหลักฐานหรือนำไปตรวจสอบด้วยตนเอง กรุณาเตรียมสื่อบันทึกมาให้พร้อม เช่น Flash Drive, CD, DVD หรือ External Harddisk ที่มีความจุเพียงพอต่อข้อมูลของท่าน (ปริมาณความจุข้อมูลต่อกล้อง 1 ตัว/ชั่วโมง ประมาณ 200-300 Mb.)

แบบฟอร์ม ขอดู หรือขอข้อมูล กล้อง CCTV