ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลทรายมูล