ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลทรายมูล

ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ

เทศบาลตำบลทรายมูล ร่วมกับ อำเภอทรายมูล โรงเรียนทรายมูลวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โดยมีนายอำเภอทรายมูล นายสรวิศ สมพงษ์ เป็นประธาน เมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา