งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานภาพเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือ เครื่องใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สแกน QRCode บันทึกการออกปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย