การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย

ตารางแสดงระดับความรุนแรงของภัย

ตารางแสดงระดับสถานการณ์ของภัย

ตารางแสดงระดับสถานการณ์ (ความรุนแรงของภัย) ตัวอย่าง ฝนตก,น้ำท่วม