เผาต่อซังข้าว ผิดกฎหมาย ทำลายผลผลิต

GDE Error: Requested URL is invalid