ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันชุมชน และการก่อวินาศกรรมสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   นายมานิต  ทองบ่อ นายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล  นายปรีชา   ฤกษมาสกุล  หัวหน้าสำนักปลัด และ จ.ส.อ. นครชัย   แก้วดวงใหญ่  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  พร้อม พนักงานดับเพลิง และรถดับเพลิง เทศบาลตำบลทรายมูลจำนวน  ๒ คัน  เข้าร่วมฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันชุมชน และการก่อวินาศกรรม และสถานที่สำคัญ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีตำรวจภูธรทรายมูล  โดยมีนายวีรรัตน์   ธีรมิตร  เป็นประธานการฝึกดังกล่าว

60875 60878 60880 60882

S__827464 S__827467