วันอปพร.

อปพร1

อปพร2

อปพร3

22 มีนาคมของทุกปี วันอปพร. ทต.ทรายมูลจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอปพร. พลังสามัคคี เพื่อส่วนรวม ยังแรงกล้า เมตตา กล้าหาญ มีตลอด