สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก

ด้วยเทศบาลตำบลทรายมูลมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนเทศบาล 3 (ช่วงระหว่างถนนทรัพย์เจริญ ถึงถนนเทศบาล 1) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 669,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคา 3 001สอบราคา 4 001