ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทรัพย์สาคร (ช่วงระหว่างถนนเทศบาล 2 ถึง กม.ที่ 0+215)

ด้วยเทศบาลตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทรัพย์สาครช่วงระหว่างถนนเทศบาล 2 ถึงกม.ที่ 0+215 กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 579,000.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)สอบราคา1 001สอบราคา2 001