บริการประชาชน

เทศบาลตำบลทรายมูลได้จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ และมีบริการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทรายมูล ศูนย์ยุติธรรม และศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้สำหรับบริการประชาชนตลอดเวลาราชการ