สำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการต้น
1. งานบริหารทั่วไป – นักจัดการงานทั่วไป(ปก.)(1)
2. งานการเจ้าหน้าที่ – นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)(1)
3. งานทะเบียนราษฎ์และบัตร – นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ชก.)(1) -เจ้าพนักงาน ทะเบียน(ชง.) (2)
4. งานแผนและงบประมาณ – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก.) (1) – นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน (ลจ.ประจำ) (1)
5. งานธุรการ – เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง
กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อำนวยการต้น
1. งานธุรการ – เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (1)
2. งานการเงินและบัญชี – นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก.)(1)
3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ – นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก.)(1) – เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ชง.)(1)
4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน – เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.)(1)(ว่าง)
5. งานควบคุมงบประมาณ
กองการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) อำนวยการต้น
1. งานธุรการ – เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
2. งานบริหารและพัฒนาการศึกษา – นักวิชาการศึกษา(ปก.)(1)
3. งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. งานพัฒนาชุมชน งานสังคม สงเคราะห์ กิจกรรมเด็กและเยาวชน – นักพัฒนาชุมชน(ชก.)(1)
5. โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล -ผู้บริหารสถานศึกษา คศ.3 (1) – ครู คศ.2(3) – ครู คศ.1(5) – ครูผู้ช่วย(2)ว่าง 6
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ครู คศ. 1(1)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข) อำนวยการต้น
1. งานธุรการ – เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (1)
2.งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม – เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ชง.)(1)
3.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ – พยาบาล(ชก.)(1)
4.งานสัตวแพทย์ – สัตวแพทย์(ชง.)(1)
5.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
6.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อำนวยการต้น
1. งานธุรการ – เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (1)
2.งานสาธารณูปโภค -นายช่างโยธา (ชง).(1)
3. งานวิศวกรรม
4. งานสถานที่และไฟฟ้า
5. งานประปา
6.งานสวนสาธารณะ – นักวิชาการสวนสาธารณะ(ชก.)(1)
7. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
8. งานผังเมือง