สภาพทั่วไป

    เทศบาลตำบลทรายมูลตั้งอยู่ทางทิศเหนือจังหวัดยโสธร  ระยะห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ

18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 100  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด  9.13 ตาราง

กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้