DSC08702

ประวัติความเป็นมา

                      เทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  เดิมขึ้นต่อจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล  อำเภอยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุง ให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปีพ.ศ. 2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2542  ทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน 981 แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย  เทศบาลตำบลทรายมูลตั้งอยู่ทางทิศเหนือจังหวัดยโสธร  ระยะห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 100  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด  9.13 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล

ทิศตะวันออก

ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม

ทิศใต้

ติดกับลำห้วยวังโป่ง

ทิศตะวันตก

ติดกับป่าหนองใหญ่

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบสูง ลักษณะรูปกระทะคว่ำ มีลำห้วยล้อมรอบเขตเทศบาลจำนวน 4 สาย คือลำห้วยคำนำเกลี้ยง ลำห้วยวังโป่ง ลำห้วยวังปลาเซียม และลำห้วยขี้เป็ด

ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู

ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม        สิ้นสุดในเดือน ตุลาคม

ฤดูหนาวเริ่มในเดือน พฤศจิกายน สิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์

 ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม                สิ้นสุดในเดือน เมษายน


 ผลการดำเนินการ 

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ได้จากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ประจำปีที่ ผ่านมา ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทรายมูล ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

GDE Error: Requested URL is invalid

 


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง