“เป็นเมืองวิถีอิสาน มุ่งบริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่สากล”