พันธกิจ

  1. มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบถ้วนและมีคุณภาพ
  2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  3. มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  4. พัฒนาศักยภาพ สวัสดิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  5. พัฒนาสุขภาพอนามัยด้านสาธารณสุข
  6. มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
  8. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม