เทศบาลตำบลทรายมูลมีพื้นที่  ๙.๑๓ ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอทรายมูล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน  98  แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย 

อาณาเขตของเทศบาลตำบลทรายมูล

     ทิศเหนือ              ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล

     ทิศตะวันออก         ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม

     ทิศใต้                  ติดกับลำห้วยวังโป่ง

     ทิศตะวันตก           ติดกับป่าหนองใหญ่

         ชุมชน  เทศบาลตำบลทรายมูล  มีชุมชนทั้งหมด  8  ชุมชน (แบ่งตามเขตพื้นที่) ดังนี้

ชุมชนหมู่ที่  ๑ 

ชุมชนหมู่ที่  ๒ 

ชุมชนหมู่ที่  ๓ 

ชุมชนหมู่ที่  ๔ 

ชุมชนหมู่ที่  ๕ 

ชุมชนหมู่ที่  14  

ชุมชนหมู่ที่  15

ชุมชนหมู่ที่  1๖ 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่ 14 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕5)

ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ถนนวารีราชเดช  ตำบลทรายมูล  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร

–  โทรศัพท์  045- 787014

–  โทรสาร  045 -787354

 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทรายมูล เป็นที่ราบสูง ลักษณะรูปกระทะคว่ำ มีลำห้วยล้อมรอบเขตเทศบาลจำนวน 4 สาย คือลำห้วยคำนำเกลี้ยง ลำห้วยวังโป่ง ลำห้วยวังปลาเซียม และลำห้วย   ขี้เป็ด 

ลักษณะภูมิอากาศ

       ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดู

          ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม        สิ้นสุดในเดือน ตุลาคม

          ฤดูหนาวเริ่มในเดือน พฤศจิกายน สิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์

          ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม                    สิ้นสุดในเดือน เมษายน

     

 ลักษณะของดิน

เทศบาลตำบลทรายมูล  มีพื้นที่ 9.13 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็น

สถานที่ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกต้อง บางส่วนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งส่วนราชการต่างๆ ครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่

 

  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                 ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลมีแหล่งน้ำดังนี้

              ลำห้วย           4        แห่ง     สระน้ำ            –         แห่ง

              หนองน้ำ          ๓        แห่ง     บ่อน้ำตื้น         –         แห่ง

              ลำคลอง           –         แห่ง     บ่อบาดาล        14      แห่ง

              บึง                –         แห่ง     อ่างเก็บน้ำ        1        แห่ง

              แม่น้ำ             –         แห่ง     ฝาย               –         แห่ง

              อื่นๆ (ระบุ)       –         แห่ง     เหมือง            –         แห่ง

             

 ลักษณะของไม้และป่าไม้

       ในเขตเทศบาลตำบลทรายมูลไม่มีพื้นที่ป่าไม้   

 ด้านการเมือง/การปกครอง

เทศบาลตำบลทรายมูลมีพื้นที่  ๙.๑๓ ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอทรายมูล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลทรายมูล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล จำนวน  98  แห่ง  รวมทั้งเทศบาลตำบลทรายมูลด้วย 

อาณาเขตของเทศบาลตำบลทรายมูล

     ทิศเหนือ              ติดกับบ้านโนนสะอาด หมู่ที่  15 ตำบลทรายมูล

     ทิศตะวันออก         ติดกับลำห้วยวังปลาเซียม

     ทิศใต้                  ติดกับลำห้วยวังโป่ง

     ทิศตะวันตก           ติดกับป่าหนองใหญ่

     ประชากรของเทศบาลตำบลทรายมูล

               จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายมูล เมื่อวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๐     พบว่าเทศบาลตำบลทรายมูลมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,๒๐๘ คน  จำแนกเป็นชาย 3,168 คน  หญิง 3,040 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 668 คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,704 ครัวเรือน 

จำนวนประชากร (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทรายมูล)