ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลทรายมูล ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ :045 787 014 โทรสาร 045 787 354

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลทรายมูล คืออะไรคะ

ตอบ: ” เป็นเมืองวิถีอีสาน มุ่งบริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างชุมชนให้น่าอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่สากล ”

ถาม: เทศบาลตำบลทรายมูล เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม: ถ้าจะไปขอแบบแปลนบ้านต้องติดต่อที่ไหนคะ

          ตอบ: กองช่างคะ

ถาม: ขอรับบริการต่างๆ ขอได้ที่ไหนคะ

          ตอบ: ติดต่อสำนักปลัดเทศบาลคะ