โครงการอบรมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าที่รัฐ

เจ้าหน้าที่จากปปช.จังหวัดยโสธร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย

เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าที่รัฐ